Pályázati kiírás és eljárásrend

sporttámogatások igényléséhez, elbírálásához, a támogatási szerződés megkötéséhez, a támogatás folyósításához és az azzal való elszámoláshoz

 

Ják Község Önkormányzata pályázatot hirdet

❖ Jákon bejegyzett civil szervezet,

❖ Jákon működő köznevelési intézmény vagy a köznevelési intézményben a köznevelési feladatokhoz kapcsolódóan sporttevékenységet folytató szervezetek és magánszemélyek részére

vissza nem térítendő pénzbeli támogatás igénylésére.

A támogatást kizárólag a 2023. január 1-jét követően felmerült költségekre lehet igényelni. Előző tárgyév(ek)re vonatkozó, lejárt számlák kifizetésére a támogatás nem igényelhető.

Egy szervezet különböző projektekre több pályázat beadására is jogosult.

A pályázó szervezetekre vonatkozó alapfeltétel a hatályos törvényeknek, rendeleteknek megfelelő szabályos, (szakmai és pénzügyi) átlátható működés, továbbá az együttműködés az Önkormányzattal.

 

  1. A pályázat keretében biztosított támogatás célja:

❖ a sport népszerűsítése,

❖ a jáki sportélet sokszínűségét és szervezettségét elősegítő környezet biztosítása,

❖ a gyermek és ifjúsági sport helyi feltételeinek javítása, fejlesztése;

❖ a verseny-, diák- és szabadidősport támogatása;

❖ az Önkormányzat tulajdonában álló sportlétesítmények fenntartása, működtetése, fejlesztése;

❖ a helyi sportcélú közösségek kialakulásának és működésének támogatása, a szabadidősport feltételeinek fejlesztése;

❖ sportrendezvények lebonyolítása, sportrendezvények lebonyolításának segítése,

❖ a jáki sportsikerek elérésének előmozdítása.

 

  1. A támogatás által fejleszteni kívánt területek:

❖ a színes és változatos helyi sportélet feltételeinek megteremtése,

❖ az utánpótlás-nevelés, létszámbővítés,

❖ versenyeztetés,

❖ a szabadidős sporttevékenység ismertségének fejlesztése, támogatása,

❖ az önkormányzati sportinfrastruktúra fejlesztése,

❖ a Jákhoz való kötődés erősítése.

 

Sportpályázat adatlap letöltése

Közpénz nyilatkozat letöltése

 

  1. A pályázat 2023. október 31. napjáig folyamatosan benyújtható:

❖ elektronikus úton a polgarmester@jak.hu címre eljuttatva.

  1. Döntéselőkészítés és döntés

A benyújtott pályázatokat a Jáki Közös Önkormányzati Hivatal formai és tartalmi vonatkozásban ellenőrzi.

A támogatói döntésről Ják Község Önkormányzata képviselő-testülete határoz.

 

  1. Támogatási szerződés

A Polgármester – Ják Község Önkormányzata képviseletében – Támogatási szerződést köt a Kedvezményezettel a vissza nem térítendő céljellegű támogatás részletszabályairól az elszámolási kötelezettség rögzítésével.

A támogatási szerződés tartalmazza

❖ a támogatás összegét,

❖ a támogatás pontos célját,

❖ elő- vagy utófinanszírozás meghatározását,

❖ a támogatás folyósításának módját (bankszámlára történő utalás vagy készpénzes kifizetés),

❖ a kedvezményezett kötelezettségvállalását a támogatás felhasználásáról – pénzügyi és szakmai beszámoló készítése és határidőre történő benyújtása, a megvalósult projekthez kapcsolódó kiegyenlített eredeti számlák, illetve a kifizetést igazoló egyéb dokumentumok (pl. bankszámlakivonat), számlát helyettesítő bizonylatok Támogató részére történő átadása a pénzügyi elszámolás keretében (záradékolás után az eredeti számlák visszaadásra kerülnek, a hiteles másolat marad az anyagban),

❖ szankciókat az elszámolás meghiúsulása esetén.

A megkötött támogatási szerződések nyilvánosak, megismerhetőek a Hivatalban.

 

  1. Támogatás folyósítása

A Támogatási szerződésben meghatározott módon (bankszámlára történő utalással vagy készpénzben kiadási pénztárbizonylat ellenében).

 

  1. Elszámolási kötelezettség a támogatás felhasználásáról:

A pénzügyi és szakmai beszámolót a Támogatási szerződésben rögzített formában és határidőig kell benyújtani a polgarmester@jak.hu címre.

Az elszámoláshoz csatolandó dokumentumok listája:

❖ szöveges szakmai beszámoló a Támogatás által megvalósult programról, tevékenységről, beszerzésről, a Támogatás felhasználásáról,

❖ tételes pénzügyi beszámoló a Támogatás felhasználásáról,

❖ a megvalósult projekthez kapcsolódó kiegyenlített eredeti számla (záradékolás után visszaadásra kerül, a számlamásolat marad az anyagban),

❖ illetve a kifizetést igazoló egyéb dokumentumok (pl. bankszámlakivonat).

A támogatási összegből fedezett kiadások számláit záradékolni kell “Ják Község Önkormányzatától kapott 2023. évi támogatásból fedezve” szöveg feltüntetésével.

Az elszámolás ellenőrzése, jóváhagyása, nyilvántartása, közérdekű adatként való közzététele a Hivatal feladata.

 

  1. Kommunikáció

Kedvezményezettnek vállalnia kell, hogy a támogatás által részben vagy egészben megvalósuló projektről képes hírt ad Ják lakossága részére a Támogatási szerződésben meghatározott felületeken.

 

dr. Tóth Ernő

polgármester