Tájékoztató és nyilatkozat bölcsődei ellátás igényfelméréshez

Főoldal » Hírek » Tájékoztató és nyilatkozat bölcsődei ellátás igényfelméréshez

2022. febr 21. | Hírek

Tájékoztató és nyilatkozat bölcsődei ellátás igényfelméréshez

JÁKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
9798 JÁK. KOSSUTH U. 14.

___________________________________________

TÁJÉKOZTATÓ BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS IGÉNYFELMÉRÉSÉHEZ

          I. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.), valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló módosított 15/1998. (IV.30.) NM rendelet hatályos rendelkezései szerint, amennyiben a bölcsődei ellátásra az adott településen legalább 5 gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a település 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt, a települési önkormányzat köteles gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról.

A Gyvt. értelmében az önkormányzat ezen kötelezettségének 2019. január 1-től kell eleget tennie.

A bölcsődei ellátás kérésének feltétele:

 • a gyermek húszhetes korának betöltése (bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától hároméves koráig nevelhető.),
 • a Gyvt. 41. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a szülő/törvényes képviselő munkavégzése (- ideértve a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás folyósítása melletti munkavégzést is munkaerő­piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni). A keresőtevékenységet folytató vagy folytatni kívánó szülő legkésőbb a gyermek bölcsődei ellátásának megkezdését megelőző két héttel a bölcsődei ellátást nyújtó intézménynek, szolgáltatónak munkáltatói igazolást nyújt be, vagy bemutatja a leendő munkáltatójának igazolását arról, hogy a szülő nála alkalmazásban fog állni, megjelölve annak kezdő időpontját is.
 • A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 34. §-a alapján az Önkormányzatnak évi igényfelmérési kötelezettsége van:

Ha a települési önkormányzat nem biztosít bölcsődei ellátást, – a Gyvt. 94. § (3a) bekezdésében foglaltak végrehajtása érdekében –

 1. minden év március 1-jéig a helyben szokásos módon felhívást tesz közzé arról, hogy a szülő vagy más törvényes képviselő jelezheti a települési önkormányzat felé a következő nevelési évi bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényét, és
 2. minden év március 31-éig megvizsgálja, hogy a Központi Statisztikai Hivatal adott év január 1-jei adatai alapján a település 3 év alatti lakosainak száma meghaladja-e a negyven főt.

A szülő vagy más törvényes képviselő (továbbiakban együtt: szülő) április 30-ig jelezheti a települési önkormányzat felé a bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényét a Jáki Közös Önkormányzati Hivatal felé postai úton vagy elektronikusan (9798, Ják, Kossuth u. 14., jak@jak.hu).

Ják Község Önkormányzata a hároméves kor alatti gyermekek napközbeni ellátását a Szombathelyi Egységesített Bölcsődei Intézettel megkötött Feladat Ellátási szerződéssel biztosítja.

II. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE:

 1. A bölcsődébe az a Ják községben bejelentett lakóhellyel rendelkező gyermek gondozható és
  vehető fel, akinek családja életvitelszerűen Jákon tartózkodik.
 2. A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében. A bölcsőde a (2.) bekezdésben foglaltakon túl végezheti a fogyatékos gyermekek nevelését és gondozását is. A bölcsődei ellátásban az Nkt. 4. § 25. pontja szerinti gyermek legfeljebb hatéves koráig vehet részt.
 3. Bölcsődei ellátás keretében azon gyermekek ellátását kell biztosítani, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerő piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.
 4. A bölcsődei igénylésnél előnyt élvez különösen az a gyermek

 

 • akit egyedülálló (élettárssal nem rendelkező hajadon, nőtlen, elvált vagy özvegy családi állapotú) szülője nevel,
 • akivel együtt a családban nevelt kiskorú gyermekek száma a három főt meghaladja,
 • aki családgondozásban részesül, és fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szükség,
 • akinek szülője orvosilag igazolt betegsége miatt az ellátást biztosítani nem vagy csak részben tudja, e) akit – gyámhatósági határozat alapján – gyámként kirendelt időskorú (a reá vonatkozó nyugdíjkorhatárt elért) hozzátartozója nevel,
 • akinek a szülője jövedelmi helyzete miatt (mert családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg) az ellátásáról nem vagy nehezen tud gondoskodni,
 • akinek családjában az egy főre jutó jövedelem alacsony,
 • A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42/A § alapján „a bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, akinek szülője vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.”

5. Az 1/3. pontban meghatározott sorrendiség figyelembe vétele nélkül a gyermek bölcsődei ellátását biztosítani kell, ha a           jegyző      – A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 68. §. (3) bekezdése alapján –     védelembe vételt rendelt el és kötelezte a szülőt, hogy folyamatosan vegye igénybe a gyermekek napközbeni ellátását.

6. Amennyiben a szülő vagy törvényes képviselő az önkormányzattal létesített megállapodásban a bölcsődei igény jelzésével egyidőben vállalja, hogy gyermekének törvényben előírt óvodai nevelési ellátását Ják Község Önkormányzata által fenntartott óvodában kívánja biztosítani, a bölcsődei igény jelzésekor elsőbbséget élvez és az Önkormányzat jogosult a gyermek javára a II/4. pontban foglalt sorrendtől eltérni. A szülő vagy gondviselő megállapodásban foglalt kötelezettségét az önkormányzat a bölcsődei ellátás állami normatíván felüli, a gyermekre számított összes önkormányzati hozzájárulás összegével megegyező kötbér kikötésével biztosítja.

III. AZ ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA:

 1. A Bölcsődei igény jelzése önkéntes, kérelemre történik, melyet a törvényes képviselő terjeszthet elő.
 2. A Bölcsődei igény – a szabad férőhelyek függvényében – igényelhető, amennyiben az anya munkaviszonyba kíván visszatérni, a munkaviszony első napjától. A bölcsődei igény jelzésekor a települési önkormányzat kérheti a munkaviszonyba történő visszatérés igazolásaként a munkáltatói igazolást, vagy szándéknyilatkozat meglétét. A szülő vagy más törvényes képviselő (továbbiakban együtt: szülő) április 30-ig jelezheti a települési önkormányzat felé a következő nevelési évi bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényét.
 3. Amennyiben a bölcsődei igényt – férőhelyhiány miatt – nem lehet teljesíteni, úgy fel kell hívni a figyelmet arra, hogy kérelmére „várakozólistára” veszik és üresedés esetén az elhelyezés időpontjáról telefonon értesítik.

 

Ják, 2022. február 21.

 

Nyilatkozat bölcsődei igényfelméréshez

 

Alulírott ____________________________________ 9798 Ják,_______________________________________ szám alatti lakos szülő/törvényes képviselő 2022/2023-as nevelési évre (2022. szeptember 1-2023. augusztus 31.)   ______________________ nevű gyermekem részére előreláthatólag bölcsődei ellátást szeretnék igénybe venni.

A gyermek adatai:
Név:
Szül. hely, idő:
Anyja neve:
Lakcím:

A települési önkormányzat feladatai:
Az a települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat, amelynek területén
a) tízezernél több állandó lakos él, bölcsődét,
b) húszezernél több állandó lakos él, az a) pontban meghatározottak mellett gyermekek átmeneti otthonát,
c) harmincezernél több állandó lakos él, az a) és b) pontokban meghatározottak mellett családok átmeneti otthonát,
d) köteles működtetni.
(3a) Ha a bölcsődei ellátásra az adott településen legalább öt gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a település – jogszabályban meghatározottak szerint megállapított – 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt, a (3) bekezdés a) pontja alá nem tartozó települési önkormányzat köteles gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról a 42.§ (2) bekezdése szerinti bölcsődei ellátást nyújtó intézmények, szolgáltatások bármelyik formájának biztosításával, önállóan, társulásban vagy ellátási szerződés útján.
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV:30.) NM rendelet 34.§ értelmében: Ha a települési önkormányzat nem biztosít bölcsődei ellátást, – a Gyvt. 94.§ (3a) bekezdésében foglaltak végrehajtása érdekében
a) minden év március 1-jéig a helyben szokásos módon felhívást tesz közzé arról, hogy a szülő vagy más törvényes képviselő (e Cím alkalmazásában a továbbiakban együtt: szülő) április 15-ig jelezheti a települési önkormányzat felé a bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényét, és
b) minden év március 31-ig megvizsgálja, hogy a Központi Statisztikai Hivatal adott év január 1-jei adatai alapján a település 3 év alatti lakosainak száma meghaladja-e a negyven főt.

Alulírott jeleztem az Önkormányzat felé, hogy gyermekem részére bölcsődei ellátást szeretnék igényelni.

Kelt: ___________________________

___________________________________________
szülő/törvényes képviselő

Települési Önkormányzat jóváhagyta és ellenjegyezte,

Kelt: _____________________________

____________________________________
aláírás

Hírek

Tájékoztató földi szúnyoggyérítésről

TÁJÉKOZTATÓ FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre. A kezelés pontos időpontja: 2024. július 16....

bővebben